لیست دانشگاههای ترکیه! مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه الف (ممتاز)

Ankara University

Bilkent University

Bogazici University

Hacettepe University

Istanbul Technical University

Istanbul University

Middle East Technical University

(گروه ب (خوب

Sabanci University

Gazi University

Koc University

Ege University

Anadolu University

Dokuz Eylul University

(گروه ج (متوسط

Marmara University

Cukurova University

Yildiz Technical University

22 views0 comments